Projectes


Programa Escolta


El programa Escolta està adreçat a alumnes d'educació secundaria i té com a objectiu principal desenvolupar les capacitats de la intel·ligència emocional. Aquest projecte està dissenyat per integrar-se en el currículum d'educació formal dels centres d'educació secundaria en hores de tutoria.

OBJECTIUS CONTINGUTS
· Incrementar la capacitat per regular les nostres emocions REGULACIÓ EMOCIONAL
· Emoció, cognició i comportament
· Expressió emocional
· Regulació emocional
· Habilitats d’enfrontament
· Les emocions positives
· Aprendre a mantenir bones relacions amb els altres HABILITATS INTERPERSONALS
· Les habilitats socials bàsiques
· El respecte
· La comunicació receptiva
· Compartir emocions
· Comportament pro-social i cooperació
· L’assertivitat

Per què escollir aquest programa?

  • Perquè amb Escolta dediquem un espai de la nostra formació al autoconeixement i al coneixement profund dels altres.
  • Perquè amb Escolta desenvolupem les nostres competències comunicatives i artístiques.
  • Perquè amb Escolta adquirim eines per afrontar amb assertivitat el nostre dia a dia.
  • Perquè amb Escolta aprenem a construir un pensament creatiu, autònom i crític.
  • Perquè amb Escolta trobem la motivació per implicar-nos en millorar la convivència del nostre entorn.