Projectes


Projecte Escoles Martorell


Espai Teatre col·labora amb Aula de Teatre de Martorell i l'Ajuntament de Martorell per introduir el teatre dins del pla educatiu de les escoles del municipi.

OBJECTIUS CONTINGUTS
· Afavorir el desenvolupament personal de la capacitat de comunicació EXPRESSIÓ CORPORAL
· Consciència del propi cos
· Relació amb els altres
· El cos com a instrument de comunicació no verbal
· Màscara neutra

EXPRESSIÓ ORAL
· L’instrument fonador. Emissió de la veu
· Dicció
· Interrelació entre l’expressió oral i la corporal

· Ajudar-los a reconèixer i expressar les seves emocions i treballar l’empatia i
l’autoestima
EXPRESSIÓ DRAMÀTICA
· La improvisació
· Creació de personatge
· L’escena
· El text
· Ajudar en el progrés dels alumnes en altres matèries curriculars
· Posar en valor el treball en equip com a mitjà per a la conseccusió d’objectius
comuns
ELS DIFERENTS ELEMENTS ESCÈNICS
· Escenografia
· Música
· Vestuari i maquillatge
· Temporalització